top of page

ZESPÓŁ MIESZKANIOWY W NA JEŻYCACH

I. MIEJSCE W KONKURSIE - PROJEKT URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY


lokalizacja: Poznań

powierzchnia użytkowa: 36 043 m²

projekt: 2020-2023


Podczas projektowania zabudowy mieszkaniowej na terenie dawnych zakładów przemysłowych szukaliśmy nawiązania do tradycyjnej urbanistyki dzielnicy w postaci zabudowy kwartałowej oraz dążyliśmy do wykorzystania potencjału przemysłowego charakteru miejsca i lokalizacji. Zaprojektowana urbanistyka czerpie z tradycyjnych układów urbanistycznych zabudowy śródmiejskiej i bazuje na układzie czterech kwartałów, które są skomponowane z dwóch elementów: zwartej zabudowy zlokalizowanej wzdłuż zewnętrznych krawędzi kwartału oraz domykającego zabudowę budynku wolnostojącego. Wewnętrzna przestrzeń pomiędzy punktowcami została przeznaczona na rekreację dla mieszkańców. Została ona zaakcentowana w bryłach budynków wolnostojących poprzez delikatne przełamania fasad.Powiązania kwartału z układem urbanistycznym dzielnicy zapewniają projektowane drogi i ciągi piesze. Ważnym elementem w tej strukturze będzie przestrzeń placu, która planowana jest jako nowe centrum dzielnicy. W narożniku północno – wschodnim placu zlokalizowany jest fragment hali dawnych zakładów przemysłowych, który zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz zapisami projektu MPZP należy pozostawić i włączyć w projektowany układ urbanistyczny. W myśl przyjętej zasady kreowania tradycyjnej tkanki urbanistycznej podjęliśmy decyzję wyeksponowania przemysłowego reliktu dawnej fabryki w postaci wolnostojącego budynku, z nadbudowanymi kondygnacjami mieszkalnymi jako ważnego budynku ustawionego w narożniku placu, analogicznie do budynku ratusza w tradycyjnych układach miast. Dlatego też elewacja nadbudowaniej części od strony placu została potraktowana w szczególny sposób pod względem artykulacji i formy przestrzennej – podobnie jak były traktowane fasady budynku kościoła lub ratusza ustawianych w narożnikach historycznych placów.Comments


© 2018 BDM Architekci

bottom of page